Kdo hledá, najde

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) upravují práva a povinnosti Vás, jakožto
kupujících a Mě jakožto prodávajících v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím
E-shopu na webových stránkách www.petrazahradnici.cz.


Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách
zpracování osobních údajů, které naleznete zde.


Komunikuji primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky
komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické
přítomnosti Mě a Vás.


Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu
Vašeho nákupu na Mém E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 1. NĚKTERÉ DEFINICE
  1.1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
  1.2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně
  ceny za jeho zabalení;
  1.3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
  1.4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
  1.5. E-shop je internetový obchod provozovaný Mnou na adrese www.petrazahradnici.cz,
  na kterém bude probíhat nákup Zboží;
  1.6. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty
  na Celkovou cenu;
  1.7. jsem fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku: Petra Matějková, Žižkova
  174, 25721 Poříčí nad Sázavou, IČ: 71375953, e-mail jak@petrazahradnici.cz, právními
  předpisy označovaná jako prodávající;
  1.8. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží se Mnou;
  1.9. Smlouva je kupní smlouva sjednaná na základě řádně vyplněné Objednávky zaslané
  prostřednictvím E-shopu, a je uzavřena ve chvíli, kdy ode Mě obdržíte potvrzení
  Objednávky;
  1.10. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jenž umožňuje
  uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených
  Smluv; zároveň se jedná o unikátní přístup do k tomu určené stránky na webu,
  prostřednictvím nějž si můžete prohlížet zakoupený digitální obsah, pokud se tak stalo.
  1.11. Vy jste osoba nakupující na Mém e-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
  1.12. Zboží jsou fyzické produkty, které můžete nakoupit na e-shopu.
  1.13. Digitální obsah jsou produkty v elektronické podobě (e-booky, elektronický kalendář
  nebo on-line kurzy). Digitální obsah Vám bude doručen na e-mail, případně
  zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje
  k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující
  otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a pdf, případně pracovat s kalendářem
  Google. K přehrání obsahu v on-line kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do
  vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí
  internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat
  obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli
  připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš
  hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě
  nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je
  obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.
  Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Veškerý
  digitální obsah je vytvořen s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a
  doporučení a je jen na Vás, jak je v praxi aplikujete. Proto nemohu odpovídat za to,
  jakých výsledků dosáhnete. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné
  jej bez mého předchozího souhlasu šířit dál.
 2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ
  2.1. Koupě Zboží a digitálního obsahu je možná jen přes E-shop na webu petrazahradnici.cz.
  2.2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Mi všechny informace správně a
  pravdivě. Informace, které jste Mi poskytli při objednání Zboží budu tedy považovat za
  správné a pravdivé.
 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  3.1. Smlouvu se Mnou je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
  3.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím webu petrazahrdnici.cz, přičemž náklady
  na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak
  neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména
  za přístup k internetu), žádné další náklady Vám neúčtuji. Odesláním Objednávky
  souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využívám.
  3.3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh
  Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
  a) Informace o nakupovaném Zboží (vybíráte jej tlačítkem Objednat nebo přidáním do
  košíku);
  b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném
  způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu
  Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně,
  Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi
  zvolného Zboží a způsobu jeho doručení;
  c) Své identifikační údaje sloužící k tomu, abych Vám mohla doručit Zboží, zejména
  tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
  d) V případě Smlouvy, na základě které Vám budu Zboží dodávat pravidelně a
  opakovaně, též informaci, jak dlouho Vám budu Zboží dodávat.
  3.4. V průběhu tvorby návrhu Objednávky můžete až do doby jejího vytvoření údaje měnit a
  kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat a zaplatit“
  Objednávku vytvoříte. Stiskem tlačítka souhlasíte s těmito Podmínkami. Pokud s nimi
  nesouhlasíte, objednávku neodesílejte. Po stisku tlačítka „Objednat a zaplatit“ budou
  všechny vyplněné informace odeslány Mně.
  3.5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Mi bude doručena, potvrdím
  zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí
  potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky z Mé
  strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Mnou a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke
  dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
  3.6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudu moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména
  o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží,
  než kolik je z mé strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy
  v rámci E-shopu předem poskytnu a neměla by pro Vás být překvapivá. V případě, že
  nastane jakýkoli důvod, pro který nemohu Objednávku potvrdit, budu Vás kontaktovat a
  zašlu Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce.
  Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Mou nabídku potvrdíte.
  3.7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná
  Cena, nejsem povinna Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi
  potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budu
  bezodkladně kontaktovat a zašlu Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné
  podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy
  Mou nabídku potvrdíte. V případě, že Mou nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od
  jejího odeslání, jsem oprávněna od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu
  v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných
  prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
  3.8. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové
  ceny.
  3.9. V některých případech umožňuji na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je
  třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného
  pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.
 4. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
  4.1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve
  Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou
  uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která
  bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena
  Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
  4.2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených
  zákonem.
  4.3. Platbu Celkové ceny po Vás budu požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním
  Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
  a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašlu v rámci
  potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena
  splatná do 3 dnů.
  b) Platební kartou on-line. Využívám zabezpečenou službu GoPay, která je ověřená a Vaše objednávka tak bude zaplacena okamžitě.
  4.4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude
  zaslána na Vaši e-mailovou adresu.
  4.5. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží
  převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena
  připsáním na Můj účet. Vlastnické právo se netýká digitálních produktů.
 5. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
  5.1. Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat
  z následujících možností:
  a) Do Vašeho e-mailu, ve kterém bude odkaz ke stažení zboží v případě digitálních
  produktů.
  b) Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna, Uloženka;
  c) Doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, PPL CZ, DHL,
  Zásilkovna;
  5.2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.
  5.3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení
  a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení
  Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné
  doby dodání.
  5.4. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu
  Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Mně.
  V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu
  do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.
  5.5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 5.4
  Podmínek, nemá to za následek porušení Mojí povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň
  to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Mnou a Vámi. Mně ale
  v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného
  porušení Smlouvy. Pokud se rozhodnu tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den,
  kdy Vám toto odstoupení doručím. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na
  uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
  5.6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným
  způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Mi náklady
  s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů
  Vám zašlu na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné do 14 dnů
  od doručení e-mailu.
  5.7. Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete.
  V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 5.4 Podmínek, na Vás
  nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale
  z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás
  znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou,
  zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
  5.8. V případě, že nebudu schopna Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby
  doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme Já i Vy
  oprávněni od Smlouvy odstoupit.
 6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  6.1. Zaručuji, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 5.7 Podmínek je Zboží
  bez vad, zejména pak, že:
  a) má vlastnosti, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat;
  b) je vhodné pro účely, které jsem uvedla nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto
  typu obvyklé;
  c) odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pakliže byla jakost nebo
  provedení stanovena podle vzorku;
  d) je v odpovídajícím množství a hmotnosti;
  e) splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;
  f) není zatíženo právy třetích stran.
  6.2. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá
  z podmínek dle čl. 6.1, můžete Mi takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného
  plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na adresu uvedenou u Mých
  identifikačních údajů. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu
  vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, s výjimkou případů dle čl. 6.3, bez Mého
  souhlasu změnit. Reklamaci vyřídím v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného
  plnění. V případě, že si nezvolíte řešení vady, máte práva uvedená v čl. 6.4 i v situacích,
  kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy.
  6.3. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:
  a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části
  Zboží;
  b) na odstranění vady opravou Zboží;
  c) na přiměřenou slevu z Ceny;
  d) na odstoupení od Smlouvy.
  V případě, že zvolíte vyřešení dle bodů a) nebo b) a Já vadu takto neodstraním ve lhůtě,
  kterou jsem uvedla, nebo Vám sdělím, že tímto způsobem vadu neodstraním vůbec,
  máte práva dle bodů c) a d), i když jste je v rámci reklamace původně nepožadovali.
  Zároveň pokud si zvolíte odstranění vady opravou Zboží a Já zjistím, že je vada
  neopravitelná, oznámím Vám to a můžete si zvolit jiný způsob odstranění vady.
  6.4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:
  a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části
  Zboží;
  b) na odstranění vady opravou Zboží;
  c) na přiměřenou slevu z Ceny.
  Pokud však vadu neodstraním včas nebo vadu nepůjde odstranit, vzniká Vám právo
  od Smlouvy odstoupit. Odstoupit můžete také v případě, kdy nemůžete Zboží řádně
  užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží.
  6.5. V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůžete odstoupit od Smlouvy, ani
  požadovat dodání nové věci, pokud nemůžete vrátit Zboží ve stavu, v jakém jste ho
  obdrželi. To ale neplatí v následujících případech:
  a) došlo-li ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;
  b) bylo-li Zboží použito ještě před objevením vady;
  c) nebyla-li nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu způsobena Vaším
  jednáním anebo Vaším opomenutím,
  d) došlo-li z Vaší strany před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo
  pozměnění Zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je
  Vaší povinností tu část Zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě Vám nebude
  vrácena část Ceny odpovídající Vašemu prospěchu z užití části Zboží.
  6.6. Do tří dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdím, že jsem
  reklamaci obdržela, kdy jsem ji obdržela a předpokládanou dobu trvání vyřízení
  reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od
  jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta
  marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.
  6.7. O vyřízení reklamace Vás budu informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná,
  náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat,
  např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění
  vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Mi původní Zboží vrátit, náklady na toto
  vrácení však hradím Já.
  6.8. Uplatnění práv z vadného plnění a reklamace akce se řídí ustanovením §1810 a násl.,
  §1820 a násl. a §2099 a násl. občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.
  6.9. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez
  zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí
  Zboží.
  6.10. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která
  se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.
  6.11. Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:
  a) Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena
  ujednána;
  b) opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;
  c) použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou
  Zboží mělo, když jste jej převzali;
  d) kdy to vyplývá z povahy Zboží.
  6.12. Výše uvedené v odstavci 6 není možné využít v případě nákupu digitálního obsahu.
 7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  7.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Mnou a Vámi od jeho
  počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších
  ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
  7.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské
  činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit
  od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že
  jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika
  částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží. Od Smlouvy
  můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (především zasláním e-mailu).
  7.3. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je
  předmětem Smlouvy:
  a) Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na Mé vůli a
  může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
  b) Zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;
  c) Zboží, které podléhá rychlé zkáze a Zboží, které bylo po dodání nenávratně
  smíseno s jiným;
  d) Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej
  není možné vrátit;
  e) Dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud
  došlo k porušení původního obalu;
  f) Dodávka novin, periodik nebo časopisů;
  g) Dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán na
  základě Vaší objednávky.
  7.4. Lhůta k odstoupení dle čl. 7.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Mi v jejím
  průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
  7.5. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti
  odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od
  Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Mi Zboží vrátíte. Zboží Mi prosím
  vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
  7.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 7.2 Podmínek jste povinni Mi Zboží zaslat do
  14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží. Vy máte naopak
  nárok na to, abych Vám vrátila Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající
  nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsem pro dodání Zboží
  nabízela. V případě odstoupení z důvodu, že Já poruším uzavřenou Smlouvu, hradím i
  náklady spojené s navrácením zboží ke Mně, ovšem opět pouze do výše Ceny za
  dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který
  byl při dodání Zboží na E-shopu nabízen.
  7.7. Odpovídáte Mi za škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho
  nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a
  vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtuji poté, co Mi Zboží bude
  vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsem Vám ještě nevrátila
  Cenu, jsem oprávněna pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na
  vrácení Ceny.
  7.8. Já jsem oprávněna odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodám Zboží či
  Digitální obsah, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží nebo Digitální
  obsah dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze
  Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 5.8. Podmínek. Mohu také od Smlouvy
  odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace.
  V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel,
  jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.
 8. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI
  8.1. Pokud jste spotřebitel, dle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní
  řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze Smlouvy. V takovém případě jste oprávněni
  obrátit se na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR,
  Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz. Mimosoudní řešení
  spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na Váš návrh, a to v případě, že se spor
  nepodařilo vyřešit přímo se Mnou. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy
  jste uplatnili své právo, které je předmětem sporu, u Mě poprvé.
  8.2. Máte dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR
  dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  9.1. Pokud Můj a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budu zasílat
  zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky.
  Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí
  z právních předpisů.
  9.2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi bud doručovat elektronickou poštou. Moje
  e-mailová adresa je uvedena u Mých identifikačních údajů. Já budu doručovat
  korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu
  nebo přes kterou jste mě kontaktovali.
  9.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. Já jsem však
  oprávněna změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených
  Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.
  9.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa,
  pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenesu odpovědnost za
  škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší
  moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme Já i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
  9.5. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Mě, ale není Vám
  přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky
  obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Mé součinnosti.
  Doporučuji si vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.
  9.6. Na Mou činnost nedopadají žádné kodexy chování dle §1826 odst. 1 písm. g)
  občanského zákoníku.
  9.7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1. 1. 2022.

Send this to friend